Ursul, lupul si mãgarul la cârciuma din pãdure:
– O sticlã de votca! ceru ursul.
– O sticlã?! se mirarã ceilalti doi.
-Da, mãi bãieti! Am o treabã cu o ursoaicã si vreau sã fiu tare!
– O sticlã de votcã! ceru si lupul.
– O sticlã?! se mirarã ceilalti doi.
– Da, mãi bãieti! Am o treabã cu o lupoaicã si vreau si eu sã fiu tare!
– O cinzeacã de votcã! ceru si mãgarul.
– Numai o cincizeacã?! se mirarã ceilalti doi.
– Mãi baieti, eu sculã am, beau doar ca sã-mi sclipeasca ochii…